Archiwum aktualności naukowych

Zalambdalestes lechei późnokredowy ssak z Mongolii

Międzynarodowy zespół badawczy przeanalizował morfologię funkcjonalną szyi i paleoekologię późnokredowego ssaka wyższego Zalambdalestes lechei z Mongolii.

Nowy gatunek miksozaura z Chin

Miksozaury były grupą ichtiozaurów ze środkowego triasu.

Rozwikłanie systematyki koralowców głębinowych

Cechy molekularne oraz kombinacja cech makromorfologicznych są podstawą wydzielenia rodzajów Stephanocyathus, Vaughanella i zapewne Ericiocyathus w nową rodzinę Stephanocyathidae.

Saurodesmus robertsoni – najstarszy szkocki cynodont

184 lata temu w osadach triasu Szkocji odkryto małą kość…

Próchnica u plioceńskich gryzoni

Na stanowisku Węże 2 niedaleko Działoszyna w województwie łódzkim odkryto liczne szczątki ssaków i innych kręgowców sprzed ponad 2,5 miliona lat (pliocen).

Ekstremalne wydłużenie szyi triasowych tanystrofów

Triasowe tanystrofy charakteryzowały się najbardziej wydłużonymi kręgami wśród znanych zwierząt.

Porównano kości ramienne dzisiejszych i kopalnych żółwi

Żółwie charakteryzują się nietypową anatomią aparatu ruchu, powiązaną z wykształceniem pancerza…

Ajkaceratops nie był ceratopsem

Ajkaceratops kozmai z górnej kredy Węgier był powszechnie uznawany za najmocniejszy dowód obecności ceratopsów (dinozaurów rogatych) poza Azją i Ameryką Północną.

Kredowe skarby spod Lwowa

Płytkomorskie utwory dolnego mastrychtu (górna kreda) odsłonięte w Nagórzanach koło Lwowa od 1843 roku słyną z bogactwa skamieniałości.

Podsumowanie badań na stanowisku Owadów–Brzezinki

Od ponad dziesięciu lat kamieniołom Owadów–Brzezinki dostarcza wielu doskonale zachowanych skamieniałości.

Drobne ramienionogi opowiadają o kredowym morzu

Muszle drobnych (mikromorficznych) ramienionogów nie są tak atrakcyjne jak inne skamieniałości zachowane w kredzie piszącej…

Krokodylomorf z okolic Wielunia

Nowe techniki badawcze pozwoliły na dokładniejsze opracowanie skamieniałości krokodylomorfa z okolic Wielunia.

Rekonstrukcja temperatury oceanu

Rekonstrukcje temperatury wód powierzchniowych oceanu oparte na kalibracjach wielu wskaźników geochemicznych ze szkieletów

Nowe znaleziska wczesnotriasowych płazów i gadów z Polski

W utworach dolnego triasu Gór Świętokrzyskich kości kręgowców są rzadkie.

Naturalny odlew pancerza triasowego żółwia

… Okaz reprezentuje nadzwyczaj dużego osobnika, większego niż znani przedstawiciele Proterochersis robusta z tej samej formacji…

Ponowny opis Trachelosaurus fischeri z triasu Niemiec

Opisany ponad 100 lat temu Trachelosaurus okazał się nie być, jak dotąd sądzono, chimerą…

Nowy plezjozaur z jury Niemiec

Franconiasaurus brevispinus to nowy wczesny plezjozaur opisany na podstawie dwóch trójwymiarowo zachowanych szkieletów z dolnej jury Niemiec.

Bagaraatan jest chimerą

Bagaraatan ostromi to enigmatyczny dinozaur drapieżny opisany z górnokredowej formacji Nemegt w Mongolii.

Polimorficzny węglan wapnia w otolitach ryb

Wiele organizmów wykazuje zadziwiającą umiejętność tworzenia polimorfów biominerałów z tej samej substancji chemicznej.

Ślady bioerozji w plioceńskich koralowcach osobniczych

Jednym z podstawowych problemów tafonomii jest to, czy drążenia w strukturach szkieletowych organizmów powstawały za ich życia czy po śmierci.

Nowe kopalne ślady diadektomorfów

Diadektomorfy były grupą dużych roślinożernych czworonogów, która pojawiła się w późnym karbonie i wymarła w późnym permie.

Kręgowce środkowego triasu z Miedar

Nowe, bogate nagromadzenie kręgowców zostało odkryte w osadach środkowego triasu w Miedarach.

Sposób lokomocji szkarłupni z ordowiku

Odtworzono sposób lokomocji jednych z najstarszych wolnożyjących szkarłupni łodygowych – ordowickiego Pleurocystites z podtypu Blastozoa.

Zespoły gąbek mioceńskich

W miocenie zmieniające się warunki środowiskowe, w tym gwałtowne ograniczenie wymiany wody między Morzem Śródziemnym a Atlantykiem, zmieniły zasięgi geograficzne wielu organizmów.

Histologia kości kończyn triasowych żółwi

Żółwie mają charakterystyczną mikrostrukturę kości kończyn: słabo unaczyniona tkanka wzrasta przez większość życia powoli, a ponadto nie ma jamy szpikowej.

Anatomia kończyn triasowych żółwi

Praca omawia anatomię kończyn i powiązanych z nimi struktur szkieletu u triasowych (ok. 215 mln lat) żółwi z rodzaju Proterochersis, znanych z terenu dzisiejszych Niemiec i Polski.

Rekonstrukcja zmian klimatycznych

Otwornice (jednokomórkowe protisty) z Marquesas Keys, położonych 30 km na zachód od Key West (Floryda), pozwoliły zrekonstruować warunki klimatyczne…

Najstarszy masywny pliozaur z jury Francji

Lorrainosaurus z bajosu (środkowej jury) Francji jest najwcześniejszym masywnym pliozaurem i najstarszym znanym przedstawicielem dynastii dużych drapieżnych gadów morskich…

Porównanie zębów jurajskich ryb z Owadowa-Brzezinek

Wyniki badań histologicznych zębów późnojurajskich ryb z Owadowa-Brzezinek.

Białka w procesie biomineralizacji otolitów ryb

Na morfologię i mineralogię otolitów ryb wpływ mają białka, jednak szczegółowy mechanizm tych oddziaływań jest bardzo słabo poznany.

Przystosowanie koralowców rafowych do życia w zakwaszonych wodach

Niezwykłym przystosowaniem koralowców sześciopromiennych do życia w zakwaszonych wodach oceanu jest umiejętność fizjologicznej modyfikacji chemizmu…

Kręg gada z triasu Pomorza

Większość terenu Polski pokryta jest przez osady polodowcowe, które skrywają skały mezozoiku. Dlatego właśnie większość skamieniałości kręgowców starszych niż kilka milionów lat pochodzi z południowej Polski, gdzie dostępne są odpowiednie odsłonięcia.

Odkryto graptolity rosnące na glonach

Po raz pierwszy zaobserwowano niezwykłe zjawisko porastania glonów przez graptolity.

Odkryto behawior małżoraczków karbońskich

Z karbonu Anglii opisano jednogatunkowe nagromadzenia małżoraczków głównie w obrębie fragmokonów (rurki syfonalnej i komór) muszli głowonogów (łodzika i dwóch goniatytów).

Jurajskie amonity z Patagonii

Jurajskie osady źródeł węglowodorowych na terenie rancza La Elina (północna Patagonia) stanowią jedyne źródło informacji o faunach tego typu środowisk z mezozoiku Ameryki Południowej.

Opancerzony gad morski z wczesnego triasu południowych Chin

Polsko-chiński zespół naukowy opisał nowego gada morskiego z grupy zaurosfargidów (Saurosphargidae) z wczesnego triasu Chin (prowincja Hubei)…

Otolity ryb z wczesnej kredy Polski

Około 140 milionów lat temu Polska była morzem, łączącym Ocean Tetydy z Morzem Borealnym…

Zęby plezjozaura ze stanowiska Owadów-Brzezinki

Kamieniołom Owadów-Brzezinki jest jednym z najciekawszych stanowisk paleontologicznych w Polsce…

Trematospondylus, dawno zapomniany plezjozaur ze środkowej jury

Trematospondylus macrocephalus z batonu (środkowej jury) Niemiec, opisany w 1858 r., jest jednym z najwcześniej wprowadzonych taksonów plezjozaurów.

Nowa klasyfikacja gąbek z eocenu Australii

Nowy, bardzo bogaty i dobrze zachowany materiał pokazuje, że eoceńskie gąbki z SW Australii, poprzednio błędnie sklasyfikowane…

Shri devi – welociraptor z Mongolii

Dromeozauryd z Mongolii o krótkim pysku wykazuje konwergencję do form z Ameryki Północnej

Gradient różnorodności ramienionogów

Dzisiejsze ramienionogi wykazują równoleżnikowy gradient różnorodności z dwoma maksimami w strefach umiarkowanych…

Otwornice w osadach Kanału Beagle

Otwornice, przedstawiciele jednokomórkowców, są powszechnie używane jako bioindykatory w badaniach paleośrodowiskowych.

Ochronne urzeźbienie muszli

Urzeźbienie muszli morskich organizmów można traktować jako potencjalną strukturę ochronną przeciw drapieżnictwu.

Czaszka ssaka: rozwój, budowa i funkcje

Nowy numer Philosophical Transactions poświęcony w całości czaszkom ssaków.

Nowy rodzaj dicynodonta z Polski

Dicynodonty to roślinożerne synapsydy – przedstawiciele grupy czworonogów obejmującej ssaki, ich przodków i krewnych, ale nie gady.

Zmiany wielkości kielichów kopalnych liliowców

Analiza wielkości kielichów kopalnych liliowców wykazała, że średnia wielkość kielichów liliowców znacząco zmniejszała się w okresach masowych wymierań…

Szczecioszczękie z dewonu Gór Świętokrzyskich

Badania nieznanych uprzednio niewielkich, fosforanowych kolców z dewonu Ostrówki w Górach Świętokrzyskich wykazały ich przynależność do szeroko rozpowszechnionej grupy morskich bezkręgowców – typu szczecioszczękich (Chaetognatha).

Temperatura oceanów sprzed 120 mln lat

Pomiary stosunku trwałych izotopów tlenu (18O/16O) w skorupkach kopalnych otwornic są podstawą wnioskowania o temperaturze oceanów w ciągu ostatnich 120 milionów lat.

Dewońskie ramienionogi z Miłoszowa

Monograficzne opracowanie 68 gatunków ramienionogów (trzy nowe, z czego jeden w obrębie nowego rodzaju), najbardziej zróżnicowanej grupy w środkowym dewonie (żywecie) Miłoszowa w Górach Świętokrzyskich.

Nowy model tworzenia granuli dżdżownic

Zrozumienie mechanizmów zarodkowania, stabilizacji i agregacji amorficznego węglanu wapnia (ACC) oraz czynników kontrolujących jego dalsze przekształcanie w fazy krystaliczne ma fundamentalne znaczenie dla wyjaśnienia mineralizacji biogenicznej.

Stratygrafia kredowych fosforytów z Annopola

Nowa interpretacja stratygrafii środkowokredowego złoża fosforytów oraz skamieniałości w Annopolu rzuca nowe światło na jego wiek oraz genezę.🔹

“Diamentowe” rozgwiazdy

Niedawno odkryto, że pewne rozgwiazdy tworzą kalcytowy szkielet o potrójnie okresowej beleczkowatej mikrostrukturze, przypominającej strukturę atomową diamentu.

Badania molekularne koralowców sześciopromiennych

Jedną z rozprzestrzenionych w Indo-Pacyfiku grup rafowych koralowców sześciopromiennych są eufylidy (Euphylliidae).

Budowa ucha wewnętrznego wczesnych zajęczaków

Budowa ucha wewnętrznego ssaków niesie wiele informacji dotyczących sprawności lokomocyjnej („zwinności”) oraz czułości słuchu tych zwierząt.

Rekonstrukcja szkieletu retiolita

Jedną z grup graptolitów są retiolity, których kolagenowy szkielet (rabdozom) zbudowany jest z delikatnej siateczki.

Białka z kopalnych otolitów ryb

Otolity są węglanowymi strukturami ucha wewnętrznego ryb doskonałokostnych.

Stratygrafia osadów ze stanowiska Owadów-Brzezinki

Stanowisko paleontologiczne Owadów–Brzezinki to nowe jurajskie okno tafonomiczne.

Obliczono jak oddychał dinozaur Plateosaurus

Plateosaurus trossingensis to jeden z największych roślinożernych dinozaurów późnego triasu…

Biomineralizacja przy udziale otoliny-1

Tworzenie struktur biomineralnych w uchu wewnętrznym kręgowców (otolitów i pełniących tę samą funkcję dużo mniejszych otokonii) jest ściśle związane z obecnością macierzy organicznej, której jednym z ważnych składników jest otolina-1…

Otwornice z Antarktyki

Zbadano otwornice żyjące we fiordach Georgii Południowej…

Kopalna biota formacji skalskiej

Pod gościnną redakcją Adama T. Halamskiego ukazał się specjalny numer czasopisma Annales Societatis Geologorum Poloniae…

Tropy permskiego synapsyda z odciskami skóry!

Odkryto dobrze zachowane izolowane tropy, odciski przednich i tylnych kończyn, oraz płytę, na której można zaobserwować ok. 20 tropów…

Deformacje kości u triasowych gadów morskich

Formacja Vossenveld, która odsłania się w okolicy miasta Winterswijk w Holandii znana jest z nagromadzenia skamieniałych kości środkowotriasowych morskich gadów…

Późnokambryjskie koprolity i skamieniałe jaja z terenu Polski

Górnokambryjskie utwory formacji słowińskiej dostarczyły trójwymiarowo zachowanych mikroskamieniałości fosforanowych…

Makroflora mezozoiczna z Polski

Z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego czasopismo Acta Societatis Botanicorum Poloniae opublikowało specjalną kolekcję artykułów, zatytułowaną Stulecie botaniki polskiej.

Najstarszy nowotwór u kopalnego płaza

Nowotwory to choroby, które rozwijają się, kiedy komórki ciała dzielą się w sposób niekontrolowany…

“Oko Saurona” i inne mikroorganizmy

Otwornice i blisko z nimi spokrewnione gromie dominują w zespołach mejobentosu w regionach polarnych.

Nowy triasowy oftalmozaur!

Omfalozaury (Omphalosauridae) to jedne z najbardziej zagadkowych mezozoicznych gadów morskich.

Nowy, ilustrowany katalog igieł gąbek

Opis kształtu igieł gąbek i organizacji ich szkieletu stanowią podstawę ich taksonomii i systematyki.

Pierwsze kredowe statolity głowonogów

Statolity mezozoiczne znano dotąd tylko z jury; praca przedstawia pierwsze statolity głowonogów z kredy.

Wycieczki Terenowe po 11. Międzynarodowym Sympozjum Kredowym

Odbyły się posympozjalne wycieczki pod hasłem „Koniec ery: zapis wydarzeń na granicy kreda-paleogen w Polsce” (27-28 sierpnia).

Kielichy liliowców Haplocrinites z dewonu Gór Świętokrzyskich

Analizy morfometryczne sugerują przynależność zebranego materiału do jednego gatunku…

Zagadka struktur syderytowych z miocenu Turowa rozwiązana

Struktury syderytowe są przedmiotem wielu kontrowersji i były interpretowane jako koprolity lub pseudoskamieniałości…

Unikatowe przegrupowanie genów mitochondrialnych u koralowców

Kariofylidy uważane były tradycyjnie za najliczniejszą w gatunki grupę koralowców sześciopromiennych…

Kompletny genom mitochondrialny króliczka karłowatego

W najnowszej pracy przedstawiono dane nt. pierwszej kompletnej sekwencji genomu mitochondrialnego króliczka karłowatego

Mszywioły na liściu

Bardzo rzadkie znalezisko – liść rośliny drzewiastej porośnięty przez morskie mszywioły…

Nowe spojrzenie na archeocjaty

Czy archeocjaty, zaliczane dotąd do gąbek, to “glony”?

Najstarszy opisany pliozaur znów przebadany

Ischyrodon meriani to słabo poznany takson pliozaura ze środkowej jury Szwajcarii.

Bardzo rzadkie, wczesnokredowe gąbki z Sardynii

Opisywany zespół składał się z elementów szkieletowych (tzw. igieł) należących do trzech grup gąbek.

Tropy seymouriamorfów z Basenu Boskowickiego

Z permskich osadów Basenu Boskowickiego w Czechach znane są setki okazów seymouriamorfów (grupa wymarłych tetrapodów).

Bliźniaczo podobne koralowce

Gatunki bliźniacze (kryptyczne) stanowią ogromne wyzwanie dla tradycyjnej taksonomii i prób oszacowania różnorodności biologicznej.

Brachiopody z Oceanu Reickiego Maroka

Opisano sześćdziesiąt gatunków ramienionogów środkowodewońskich z Jbel Issoumour (wym. Dżebel Isumur; Antyatlas, Maroko).

Nowe liliowce z Gór Świętokrzyskich

Opisano dewońskie liliowce pochodzące z Gór Świętokrzyskich, w tym nowy gatunek – Codiacrinus sevastopuloi.

Spacer liliowca

Ukazała się praca dotycząca ichnologii liliowców łodygowych…

Czy skorupki otwornic są dobrym paleotermometrem?

Czy skorupki otwornic są dobrym paleotermometrem? Otwornice to malutkie,  przeważnie morskie zwierzęta jednokomórkowe należące do królestwa protistów. Ich skorupki są

Nowe gatunki gąbek kenozoicznej Tetydy

Gąbki są szeroko rozpowszechnione w kopalnych oraz dzisiejszych środowiskach morskich.

Zmiany w nazewnictwie dinozaurów ptasiomiednicznych

Ornithischia, czyli dinozaury ptasiomiedniczne, to jedna z trzech głównych gałęzi ewolucyjnych dinozaurów. W trakcie ich historii ewolucyjnej trwającej ponad 134 miliony lat dinozaury ptasiomiedniczne wykształciły znaczną różnorodność biologiczną …

Nowe badania dinozaura z rodzaju Borogovia

Borogovia gracilicrus to dinozaur z grupy teropodów, którego szczątki odkryto w 1971 r. w osadach najwyższej górnej kredy Mongolii podczas polsko-mongolskich ekspedycji paleontologicznych do Basenu Nemegt.

Triasowe ichtiozaury z Syberii

Późny trias (ok. 225 milionów lat temu) był ważnym okresem w ewolucji ichtiozaurów, gdyż właśnie wtedy wyewoluowały ich zaawansowane, „rybokształtne” formy.

Preferencje głębokościowe amonitów

Stabilne izotopy oraz ślady drapieżnictwa rzucają nowe światło na preferencje głębokościowe amonitów

Gigantyczna igła gąbki

Wyniki nowych badań gigantycznej krzemionkowej igły bazalnej głębokowodnej gąbki Monorhaphis chuni…

Ewolucja wielkości ciała paleozoicznych szkarłupni

Liliowce należały do jednych z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych morskich zwierząt bentosowych w paleozoiku.

Tomografia neutronowa w badaniu kopalnych szczątków roślin

użycie nowoczesnej techniki (tomografia neutronowa, fluorescencja) pozwala uzyskać więcej informacji z późnokredowych skamieniałości roślinnych…

Koncepcja „heteromorficznych amonitów”

Termin „heteromorfy” odnosi się do „aberrantnych” amonitów (na przykład skafitów) o rozkręconych na różne sposoby muszlach.