Białka z kopalnych otolitów ryb

Białka z kopalnych otolitów ryb

Otolity są węglanowymi strukturami ucha wewnętrznego ryb doskonałokostnych. Na morfologię i mineralogię otolitów wpływ mają białka obecne w środowisku ich biomineralizacji. Białka wbudowywane w strukturę biominerału tylko wyjątkowo zachowują się w stanie kopalnym ze względu na diagenezę. W opublikowanej pracy po raz pierwszy zidentyfikowano 11 białek charakterystycznych dla ryb w mioceńskich otolitach widlaków (rodzaj Phycis) sprzed ponad 14 milionów lat. Kopalne otolity zachowały się tak dobrze, że ich cechy mineralogiczne i strukturalne są nie do odróżnienia od form dzisiejszych. Identyczność białek we współczesnych i kopalnych otolitach widlaków wskazuje na konserwatywny charakter procesów biomineralizacji struktur ucha wewnętrznego tych ryb.

Publikacja IP PAN: Stolarski, J., Drake, J., Coronado, I., Vieira, A.R., Radwańska, U., Heath-Heckman, E.A.C., Mazur, M., Guo, J., Meibom, A. 2023. First paleoproteome study of fossil fish otoliths and the pristine preservation of the biomineral crystal host. Scientific Reports 13:3822,
doi: 10.1038/s41598-023-30537-8