Nowy rodzaj i gatunek koralowca z Eocenu Włoch

Nowy rodzaj i gatunek koralowca z Eocenu Włoch

Szkielet kolonijnych koralowców Scleractinia tworzą zarówno poszczególne osobniki (polipy) jak łaczące je tkanki miękkie czyli tzw. cenosark. W wyniku różnych strategii wzrostu koralowców, powstają kolonie o dominującym udziale koralitów, czyli struktur szkieletowych polipów lub kolonie ze znaczącym udziałem szkieletu tworzonego przez cenosark, czyli cenosteum. W pracy opisany został nowy rodzaj i gatunek koralowca z Eocenu Włoch – Nancygyra dissepimentata – o ekstremalnie rozbudowanym pęcherzykowatym cenosteum obejmującym ok. 60-80% objetosci kolonii. Badania eksperymentalne wskazują, że pęcherzykowaty szkielet wzrasta bardzo szybko, dlatego tworzenie kolonii o takiej strukturze może być skuteczną strategią konkurowania o podłoże w środowisku raf koralowych.

Stolarski_Nancygyra

Publikacja IP PAN: Bosellini, F., Stolarski, J., Papazzoni, C.A., Vescogni, A. 2020. Exceptional development of dissepimental coenosteum in the new Eocene scleractinian coral genus Nancygyra (Ypresian, Monte Postale, NE Italy). Bollettino della Società Paleontologica Italiana 59(3):291-298, doi:10.4435/BSPI.2020