Zespół dolnooligoceńskich ramienionogów z Mammendorf, Niemcy

Zespół dolnooligoceńskich ramienionogów z Mammendorf, Niemcy

Zbadano zespół dolnooligoceńskich ramienionogów z Mammendorf, Niemcy. Zespół ten liczy 13 gatunków, należących do 11 rodzajów. Choć najliczniejszym gatunkiem jest krótkopętlowy terebratulid Pliothyrina grandis, dominują przedstawiciele rodziny Megathyrididae, stanowiąc prawie 50% okazów. Wśród ramienionogów z Mammendorf występują zarówno gatunki o szerokim rozprzestrzenieniu geograficznym i stratygraficznym, np. Lacazella mediterranea, jak i gatunki znane jedynie z dolnego oligocenu Niemiec. Cały zespół wykazuje duże podobieństwo do dolnooligoceńskiej fauny z Basenu Mainz.

Publikacja IP PAN: Bitner, M.A. & Müller, A. 2022. Early Oligocene brachiopods from the rocky shore deposists at Mammendorf, central Germany. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92(1): 87–107. doi.org/10.14241/asgp.2022.02