Koncepcja „heteromorficznych amonitów”

Koncepcja „heteromorficznych amonitów”

Amonity to grupa wymarłych głowonogów o przeważnie płaskospiralnie zwiniętych muszlach. Głęboko zakorzeniony w literaturze paleontologicznej termin „heteromorfy” odnosi się do „aberrantnych” amonitów (na przykład skafitów) o rozkręconych na różne sposoby muszlach. Kiedyś rozkręcone amonity uznawano za objaw degeneracji, zapowiadającej wymarcie tych głowonogów.

Dziś wiemy, że tak nie było. „Heteromorficzne amonity” to w rzeczywistości heterogeniczna mieszanka taksonów bez bliższych związków filogenetycznych, morfologicznych czy ekologicznych. Termin utracił jakiekolwiek znaczenie poznawcze. Dlatego uważamy, że nie ma sensu dalej wyróżniać „heteromorficznych amonitów” jako grupy w rozważaniach paleobiologicznych.

Skafity to znana grupa „heteromorfów” późnej kredy. Na ilustracji szereg ewolucyjny tych amonitów z końca kredy; widoczna jest tendencja do „powtórnego” skręcania muszli w miarę upływu czasu (wg Landman et al., 2021, fig. 2).

 

Praca częściowo finansowana z grantu NCN (2015/19/B/ST10/02033)

Publikacja IP PAN — Landman, N. H., Machalski, M., & Whalen, C. D. 2021. The concept of ‘heteromorph ammonoids’. Lethaia, https://doi.org/10.1111/let.12443.