Palaeolagus – wczesny zajęczak

Palaeolagus - wczesny zajęczak

Palaeolagus z eocenu i oligocenu Ameryki Północnej to wczesny zajęczak, którego anatomia była prawdopodobnie zbliżona do anatomii hipotetycznego wspólnego przodka współczesnych zajęczaków – zającowatych (zajęcy i królików) oraz szczekuszek.

Mimo iż Palaeolagus został po raz pierwszy opisany prawie 150 lat temu i znany jest z wielu dobrze zachowanych okazów, szczegóły budowy jego czaszki pozostawały słabo poznane z powodu braku możliwości preparacji małych, delikatnych skamieniałości.

Używając mikrotomografii komputerowej i obrazowania 3D, w nowej pracy zrekonstruowano wiele nieznanych wcześniej szczegółów budowy czaszki Palaeolagus, w tym kości podniebienia i podstawy czaszki. Nowe dane anatomiczne pozwolą lepiej poznać morfologię wczesnych zajęczaków oraz stworzą podstawę do dalszych badań pokrewieństw ewolucyjnych w obrębie zajęczaków i siekaczowców.

paleo-gif
Publikacja IP PAN: Wolniewicz, A.S and Fostowicz-Frelik, Ł. 2021. CT-informed skull osteology of Palaeolagus haydeni (Mammalia: Lagomorpha) and its bearing on the reconstruction of the early lagomorph body plan. Frontiers in Ecology and Evolution 9:634757