Późnokambryjskie koprolity i skamieniałe jaja z terenu Polski

Górnokambryjskie utwory formacji słowińskiej dostarczyły trójwymiarowo zachowanych mikroskamieniałości fosforanowych. Na podstawie kształtu i struktury wyróżniono dwa odrębne typy. Pierwszy obejmuje okazy w kształcie falistych, zwiniętych lub spiralnych nitek, interpretowane jako skamieniałe odchody (koprolity) kilkumilimetrowej długości robaków bentosowych. Drugi typ skamieniałości obejmuje formy elipsoidalne do kulistych o nieornamentowanej, ale pomarszczonej powierzchni. Interpretuje się je jako zapadnięte i zdeformowane jaja lub zarodki pozbawione skorupy. Ten typ skamieniałości interpretowany jest jako pierwszy dowód na istnienie w zespołach faunistycznych typu ‘Orsten’ jaj, najprawdopodobniej należących do skorupiaków z grupy fosfatokopidów. Niniejsze opracowanie wnosi znaczący wkład w poznanie i zrozumienie składu faunistycznego późnokambryjskiego morza oraz wskazuje na potencjał dalszych badań nad mikroskamieniałościami fosforanowymi z północnej Polski (paleokontynent Baltica).

Publikacja IP PAN: Olempska E., Błażejowski B., Waloszek D., Maas A. 2023. Phosphatic bromalites and microfossils from the Furongian (Cambrian) of northern Poland (Baltica) and palaeobiological implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 610, 111350. doi:10.1016/j.palaeo.2022.111350